Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Programmamanagement is meer dan multi projectmanagement

De begrippen project en programma worden vaak door elkaar gebruikt. Een programma wordt dan gezien als een omvangrijk complex project. Er zijn echter wel degelijk verschillen:

  • een project richt zich op het ontwerp en de realisatie (implementatie) van concrete resultaten (bijv. nieuw gebouw of aangepast ICT systeem),
  • een projectportfolio gaat verder en focust zich de selectie/besturing van een aantal projecten om de gestelde bedrijfsdoelen (bijv. efficiencyverbetering) te halen, en
  • een programma focust op de ontwikkeling van een integraal samenhangende bedrijfsvisie, de gewenste ‘outcome’ van veranderingen (bijv. fusie of hoger marktaandeel) en dynamische besturing om deze veranderingen projectmatig te implementeren.

Bij programmamanagement zijn een aantal aspecten meer aan de orde dan bij projectmanagement. De belangrijkste staan hieronder.

-> Continue aansluiting van de veranderingen op de bedrijfsstrategie
Een (ICT) programma betreft meestal een grote investering over meerdere jaren die een belangrijke bijdrage moet leveren aan het bereiken van de corporate performance. Aansluiting op de (ontwikkelende) bedrijfsdoelen is cruciaal. Daarnaast mag de operationele bedrijfsuitvoering geen grote hinder ondervinden van de veranderingen.

-> Leiding geven aan veranderingen in een complexe dynamische omgeving
Hierbij gaat het om een heldere gefundeerde visie/strategie, het actief betrekken van stakeholders, de benoeming van de juiste mensen, pas houden met externe ontwikkelingen en omgaan met onzekerheid.
Een ervaren verander- of programmamanager (kwartiermaker) is onmisbaar.

-> Aparte aandacht voor communicatie (verandermanagement)
Bij ingrijpende veranderingen op de werkomgeving is speciale begeleiding van betrokkenen noodzakelijk om hen vertrouwen te geven in de toekomst. Het gaat dan om een aparte voorbereiding en communicatie van de visie/aanpak, noodzaak voor verandering, verwachtingen van stakeholders en betrokkenen, leven met onzekerheid en stapsgewijze realisatie. Voldoende senioriteit is cruciaal.

-> Focus op de voordelen/risico's voor de business doelen
Een programma wordt afgestemd op het behalen van de ‘outcome’. Externe ontwikkelingen in de omgeving kunnen deze baten makkelijker of moeilijker haalbaar maken en daarop zal het programma actief moeten inspelen. Daarvoor is apart batenmanagement nodig.

-> Een samenhangende integrale aanpak
Het realiseren van duurzame veranderingen op basis van een integrale veranderaanpak biedt meer garantie op succes. Onderzocht moet worden welke technische, organisatorische en menselijke componenten (COPAFIJTH breed) moeten veranderen om de beoogde resultaten te realiseren; de kern betreft:
- bedrijfsprocessen: wijze van werkuitvoering en beheersing;
- organisatie en management: werkverdeling en aansturing;
- medewerkers en cultuur: kennis, vaardigheid en gedrag;
- ICT systemen en integratie (ERP);
- ICT infrastructuur: computers en netwerken.
De echte risico's van verandering zitten doorgaans niet in het projectmatig opleveren van resultaten, maar meer in de transitie van oude naar nieuwe situatie. Zeker als de operationele bedrijfsvoering daar geen last van mag hebben.

-> Onafhankelijke regievoering gericht op de gekozen doelen
Nog te vaak worden programma's aangestuurd vanuit een partij, die ook andere eigen belangen heeft. Vanuit een optimistische kijk dat alle verschillende doelen gerealiseerd kunnen worden, komen de belangrijkste doelen gemakkelijk in gevaar. Een onafhankelijke interim manager is cruciaal.

De interim programmamanagers van Projectable hebben ruime ervaring met omvangrijke, complexe ICT en ERP programma’s (tot 175 mensjaar inzet of € 40 miljoen), m.n. bij de overheid en grote gegevensverwerkende bedrijven. We gebruiken daarbij vaak de MSP methodiek.
Meer informatie staat op de pagina's ERP implementatie en portfoliomanagement. Ervaringen met betrekking tot project- en programmamanagement zijn opgenomen in een brochure en artikel.

Projectable levert professionele interim programmamanagers met ruime ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving met veel stakeholders. Kies voor een nadere kennismaking.