Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Adequate informatie voor besturing van de dynamiek

De slagkracht van organisaties is steeds meer afhankelijk van de snelheid en doeltreffendheid waarmee bedrijfskritische beslissingen worden genomen. Het is onmogelijk dergelijke besluiten te nemen zonder relevante, tijdige, juiste en betrouwbare klant- en managementinformatie.

Met Business Intelligence kunnen medewerkers slimmer werken en managers slimmer sturen.

Belangrijke doelstellingen van Business Intelligence (BI) zijn: beter begrip van de bedrijfsvoering, performance verbetering, strategische ontwikkeling a.d.h.v. Kritische Performance Indicatoren, analyse klantgedrag, analyse externe omgeving of monitoring van de ketenintegratie.

In de meeste organisaties ontbreekt het niet aan basisgegevens en ICT systemen voor gegevensverwerking. Deze systemen blijken echter veel minder geschikt voor ondersteuning van de besluitvorming. Veelgehoorde problemen zijn:

 • inhoud en format van de data uit verschillende ICT systemen sluiten niet op elkaar aan
  (geïntegreerde klant- en managementinformatie ‘end-to-end’ ontbreekt);
 • de kwaliteit van data is slecht of onbekend en essentiële gegevens ontbreken;
 • de ICT is niet flexibel aan te passen aan de veranderende omgeving/behoeften;
 • beschikbare data sluiten niet aan op de bedrijfsdoelstellingen (KPI's) en managementvragen: er is geen doorvertaling van data naar een ‘management dashboard’ voor sturing;
 • externe informatie sluit niet aan op data uit de eigen bedrijfsvoering;
 • er ontstaat een vicieuze cirkel van slechte informatie, beperkt gebruik en weinig discipline in de aanlevering (en soms geen verantwoording willen afleggen).

Dashboard managementinformatie

Projectable slaagt erin de juiste antwoorden op managementvragen te geven en in korte tijd praktische overzichten te realiseren. Ons succes zit in:

 • focus op het eindresultaat: toegevoegde waarde aan medewerkers en managers (het probleem is vaak niet de implementatie van nieuwe tooling, maar afstemming en consensus in de organisatie);
 • heldere voorbeelden van data verbinding en business voordelen voor de organisatie:
  - samenhangende cijfers van essentiële bedrijfsactiviteiten in rapportages, kubussen en analyses,
  - zichtbaar maken van trends, extrapolatie en normen voor sturing,
  - gestructureerde, grafische presentatie in een management dashboard;
 • vergelijking van de informatie met KPI's (externe benchmarks) voor performance management;
 • heldere afspraken (verantwoordelijkheden) m.b.t. oplevering van bruikbare data;
 • meta data management (informatie over verzamelde data van meting t/m gebruik) en harmonisatie of vertaling van data (onderdeel van informatie management);
 • doorzicht en organisatie van de informatie productie: dataverzameling in datawarehouses, uniformering van data, vertaling naar stuurinformatie en presentatie in een management dashboard (zoals de Balanced Scorecard);
 • ervaring met de toepassing en implementatie van BI tools, zoals Oracle BI Suite, IBM Cognos, SAP Business Objects, Microsoft, e.d.;
 • overdracht van BI kennis/vaardigheden vanuit de ICT afdeling naar de rest van de organisatie;
 • Business Cases voor self service, data mining, data marts en analyse van 'big data'.

Er zijn tal van tools voor managementinformatie of Business Intelligence verkrijgbaar, maar er zijn er maar weinig die doorzichtig, schaalbaar/flexibel en snel beschikbaar zijn.
Projectable maakt vaak gebruik van Excel voor het scherp krijgen van de informatiebehoefte en presentatie. Met dit tool kunnen we snel alle relevante performance kengetallen in een management dashboard zetten: actuele cijfers, trends, normvergelijking (externe benchmarks), kwaliteit, gebruikte capaciteit, kosten, etc. En als de pilot voldoet, kunnen we het verder automatiseren en integreren. Niets werkt zo sterk als een goed voorbeeld.