Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Referenties

Kwartiermaker landelijke basisregistratie
Situatie
Een ministerie wil een nieuw landelijk register van alle kinderopvangcentra realiseren. Doel is een elektronisch webbased ‘netwerk’, dat de kwaliteit en correcte uitbetaling van toeslagen moet waarborgen. Met dit hulpmiddel wordt naast de registratie en publieke presentatie, ook de inspectie en handhaving binnen gemeenten en GGD’en gestandaardiseerd. Volgens een extern adviesbureau was de gestelde planning ‘normaliter’ niet mogelijk.
Aanpak
De opdracht is eerst opnieuw geformuleerd en teruggebracht naar datgene wat eerst echt nodig was en dat wat later aangevuld kon worden. Vervolgens is een team met ICT professionals samengesteld, dat exclusief met deze opdracht aan de slag ging. Tijdens het project zijn de voortgang en kwaliteit rechtstreeks aangestuurd, om te voorkomen dat zaken naar de toekomst geschoven werden. De ICT voor procesondersteuning is m.b.v. SCRUM ontwikkeld.
Resultaat
In 5 maanden is de webportal met database opgeleverd en vervolgens zijn aanvullende modules voor inspectie, handhaving en externe koppelingen gereed gekomen. De resultaten zijn in 3 termijnen op tijd en binnen budget (in totaal € 14 miljoen) opgeleverd.
Verandermanager grote gemeentedienst
Situatie
De nieuwe algemeen directeur van een gemeentedienst met 1000 medewerkers wil een verbeterslag realiseren, terwijl een externe noodzaak ontbreekt. Er wordt externe begeleiding gezocht voor het verandermanagement.
Aanpak
Na vaststelling van de kaders zijn in 2 series workshops de problemen verkend en voorstellen uitgewerkt voor verbetering. Het ging daarbij om zowel de inhoud als het draagvlak (mobilisatie van medewerkers). De werkwijze werd als zeer dynamisch ervaren. Inhoudelijk hadden de voorstellen betrekking op helder account management, integrale aansturing/bewaking van bedrijfsprocessen en cultuurverandering.
Resultaat
De resultaten zijn op papier gezet en na goedkeuring door de directie (OR) in 2 stappen geïmplementeerd.
Interimmanager Klantcontacten
Situatie
Een overheidsorganisatie met 6 miljoen klanten besluit een nieuw geautomatiseerd facturering- en incassosysteem te implementeren. Er wordt een interimmanager gezocht voor de afdeling Klantcontacten met 100 medewerkers.
Aanpak
De operationele besturing blijkt niet in orde en er wordt -samen met het middenkader- een heldere werkrapportage (van aanbod, voorraad en afhandeling) opgezet. Deze informatie en een nieuwe besturing regelen de afhandeling van klantcontacten, via de diverse media.
Vervolgens wordt het nieuwe systeem ‘pluksgewijs’ bij de 6 miljoen klanten geïntroduceerd.
Resultaat
De hele implementatie is in 8 maanden doorgevoerd en de afdeling beschikt achteraf over beter instrumentarium voor besturing van de grote aantallen klanten.
Lijnmanager consultancy afdeling
Situatie
Een internationaal opererende ERP-pakketleverancier besluit de implementaties meer zelf op te pakken en zoekt een ervaren consultancy manager.
Aanpak
In plaats van consultants ad-hoc in te zetten wordt gestart met complete implementatie van projecten (incl. fixed-price). Tegelijk wordt gewerkt aan de professionaliteit van de projectleiders en consultants. De pakketimplementaties worden succesvol opgeleverd en de productiviteit (inkomsten) stijgt met 40%, terwijl de ICT markt in zijn geheel daalt.
Resultaat
De consultancy afdeling maakt na 1,5 jaar geen verlies meer, maar 20% winst.
Programmamanager ZBO
Situatie
Een Zelfstandig Bestuurs Orgaan met 2000 medewerkers verdeeld over 25 zelfstandige districtkantoren start met een complete herinrichting van de bedrijfsvoering. Doelen zijn uniformering, meer effectieve/efficiënte werkprocessen en besturing, en actuele ICT. De leverancier is al gekozen, maar men wil een onafhankelijke regievoerder.
Aanpak
Na beoordeling van de leverancierofferte blijkt er geen concreet plan te zijn om de verandering (stapsgewijs) door te voeren. Daarom wordt eerst een Masterplan gemaakt voor de specificatie, realisatie en implementatie van een nieuwe bedrijfsvoering in 5 fasen. De benodigde inzet wordt gecalculeerd op 175 mensjaar en € 40 miljoen ‘out-of-pocket’ kosten. De uitbesteding gebeurt vervolgens per fase.
Resultaat
In 4 maanden is een compleet Masterplan uitgewerkt en goedgekeurd, evenals een complete projectorganisatie ingericht. Vervolgens is het globaal ontwerp van het geheel in 6 maanden uitgewerkt en de eerste fase operationeel gemaakt.
Projectmanager Business Intelligence
Situatie
Het klant contact center van een bank wil betere managementinformatie voor besturing van de bedrijfsactiviteiten. Meer specifiek betreft het vergelijking met historische data en toetsing van de performance (van de leverancier) a.d.h.v. Kritische Prestatie Indicatoren (KPI´s).
Aanpak
De vraagstelling/prioriteiten van de opdrachtgever, de beschikbare data, aansluiting daartussen en stakeholders zijn in kaart gebracht. Er is gekozen niet te starten met de selectie en implementatie van een nieuw BI tool, maar eerst de gewenste stuurinformatie samenhangend te presenteren in een management dashboard.
Resultaat
Nadat het management ervaring had opgedaan met het dashboard en dit op punten had aangepast, is een traject uitgezet voor de selectie en implementatie van een BI tool dat deze managementinformatie kan leveren en aanvullende mogelijkheden biedt voor analyse.
    volgende pagina referenties