Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Contract en SLA management voor de juiste afspraken

Meer dan 80% van de zakelijke transacties wordt gedaan op basis van contracten. Dat stelt hoge eisen aan de totstandkoming en bewaking van contracten. Opdrachtgevers zijn echter vaak in het nadeel, omdat leveranciers meer ervaring hebben met contracten en deze ook opstellen.
Of met de woorden van Warren Buffett: 'de prijs is wat je betaalt, de waarde is wat je krijgt.'

Tegenwoordig worden de vereiste prestaties (of kwaliteitsniveaus) steeds meer meetbaar vastgelegd in Service Level Agreements (SLA) of DienstenNiveau Overeenkomst (DNO). Helaas bestaat er nog een groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Voor afnemers blijkt het niet eenvoudig om de prestaties eenduidig en flexibel te specificeren, en voor de normstelling ontbreken referenties (benchmarks). Daarnaast hebben leveranciers moeite om de services toe te snijden op de specifieke behoeften van afnemers.

Een SLA kan een formeel contract zijn tussen organisaties met alle bijbehorende juridische eigenschappen. Daarentegen kan een SLA ook gebruikt worden om binnen een organisatie afspraken vast te leggen, zonder dat daar een bijzondere bonus of sanctie aan gekoppeld is.
Aanvullend op de SLA kan een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) opgesteld worden, waarin afspraken staan over de samenwerking tussen aanbieder en afnemer.

Soorten contracten ICTVeel gebruikte contractvormen zijn:

 • Kostenpluscontract: de diensten worden geleverd op basis
  van kostprijs plus een vooraf afgesproken winstmarge
  (met verantwoording achteraf);
 • Inzetcontract (time & material): er wordt gespecificeerde
  capaciteit geleverd tegen een bepaald tarief;
 • Inzetcontract met bonus-malusregeling (incentives):
  naast de afrekening op basis van geleverde inzet wordt
  er een bonus (straf) betaald in geval er betere (slechtere) prestatie wordt geleverd dan gespecificeerd in de SLA’s;
 • Resultaatcontract (fixed price): de leverancier wordt afgerekend op basis van het geleverde resultaat en niet de inzet. Het resultaat wordt vooraf vastgelegd in termen van kwaliteit, doorlooptijd, kosten, gebruikerstevredenheid, e.d.;
 • Partnercontract: opdrachtgever en leverancier delen de investeringen en gegenereerde opbrengsten samen (dit betreft vaak innovatieve samenwerking);
 • Effectcontract: de leverancier ontvangt een deel (%) van de gerealiseerde toegevoegde waarde of kostenreductie bij de opdrachtgever.

Daarnaast zijn allerlei clausules af te spreken, zoals een extra bonus als de leverancier tijdens de levering efficiencyverbeteringen realiseert. De kostenreductie komt dan (volgens een bepaalde verdeelsleutel) ten goede aan de opdrachtgever én leverancier.

Aansluitende afspraken met interne/externe opdrachtnemers helpen enorm om de organisatiedoelen te bereiken. Zo wordt bewerkstelligd dat alle verschillende partijen in samenhang bijdragen aan het beoogde resultaat. Daarbij is zaak dat zowel de functionaliteit, kwaliteitseisen c.q. risico's, als de ontwikkelstappen (fasen) op elkaar afgestemd zijn.
       Contract afgestemd op business

Projectable biedt ondersteuning bij leveranciersmanagement en uitbesteding (sourcing). Leveranciers-management gaat verder dat het juiste contract en omvat de continue aansturing van opdrachtnemers in lijn met de actuele organisatiebelangen vanaf de aanbesteding.
Wij helpen uw organisatie bij het detailleren van de Key Performance Indicators (KPI’s) en SMART* normen, die de werkzaamheden tot een succes maken. Vervolgens helpen we de onderhandelingen te voeren, het contract met SLA’s vast te stellen en de resultaten adequaat te beoordelen (a.d.h.v. managementinformatie). Wij spreken de taal van de leverancier, kennen de benchmarks en realiseren vanuit een ‘win-win’ situatie een duurzaam resultaat.
En voor Europese aanbesteding maken we gebruik van specialisten.

*) SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound