Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Goed opdrachtgeverschap levert meer resultaat

Te vaak maken we in project/programma audits mee dat de aansturing vanuit de opdrachtgever onvoldoende is ingevuld. Dit betekent niet alleen een slechte start van het project of programma, maar het laat uitvoerders ook ruimte om onvoldoende prestaties te leveren. Met dat laatste vervalt de mogelijkheid hen daarop aan te spreken. Kortom: een goed begin is het halve werk.

Enkele belangrijke algemene kenmerken van goed opdrachtgeverschap (leiderschap) staan hieronder.
     Taken opdrachtgever

Wat kan ik als opdrachtgever doen om mijn projecten te laten slagen ?
En hoe zorg ik voor een goede relatie met mijn projectleider ?

Aandacht voor een heldere opdracht
Vanuit welke visie en Business Case wil men WAT realiseren en HOE zou het organisatorisch opgepakt moeten worden. Dit moet vooraf goed doordacht en besproken zijn. Bijstelling van plannen tijdens de uitvoering veroorzaakt doorgaans veel vertraging en extra kosten.
Het opstellen van de Business Case is een goed hulpmiddel om de verwachtingen tussen opdrachtgever en -nemer scherp te krijgen. Vervolgens moeten veranderingen in de uitgangssituatie ook bewaakt en opnieuw doorgerekend worden om de consequenties te bepalen en zo nodig acties voor bijsturing.
Tenslotte moet de bevoegdheden van de opdrachtnemer bepaald worden met zijn toleranties.

Selectie van de juiste regievoerder (project/programmamanager)
Daarbij gaat het naast kennis/ervaring van de problematiek en de sector, vooral om een onafhankelijk professional die de grenzen van het (on)mogelijke durft aan te geven. Hij/zij moet de haalbaarheid kunnen overzien en na opdrachtacceptatie de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering oppakken.

Gemeenschappelijke focus
Het is essentieel dat opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomstige belangen hebben bij de realisatie van doelen. Als de opdrachtnemer bijvoorbeeld een leverancier is met eigen (commerciële) belangen, is het zaak zijn voorstellen onafhankelijk te laten toetsen. Beter is het een regievoerder te betrekken, die dezelfde belangen heeft als opdrachtgever.

Opdrachtgever opdrachtnemerBalans tussen opdrachtgever en -nemer
Opdrachtgever en -nemer hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden. Het opleggen van plannen en randvoorwaarden vanuit een hiërarchische positie en/of deze accepteren vanuit een (commerciële) noodzaak, brengt de haalbaarheid in gevaar. Het is zaak dat beiden volledig achter de plannen staan.
De opdrachtgever specificeert zijn wensen en de opdrachtnemer vertaalt deze in haalbare voorstellen qua functionaliteit, kwaliteit, kosten en opleverdatum. Pas als de opdrachtgever akkoord is, kan er gestart worden.

Eenduidige aansturing
Vaak zijn bij een groot project meerdere stakeholders (belangen) betrokken. Discussies over de juiste koers moeten buiten de projectuitvoering gehouden worden. Daarnaast is het belangrijk dat stakeholders reële verwachtingen hebben omtrent de werkwijze en op te leveren resultaten. Dat vergt aandacht van de opdrachtgever en -nemer.
Het omgeving- en stakeholder management kan ook bij de projectmanager belegd worden, die dan opereert als een ‘gedelegeerd’ opdrachtgever.

Tegenover goed opdrachtgeverschap staat uiteraard ook goed opdrachtnemerschap. De belangrijkste punten die Projectable hanteert, staan hieronder.
     Taken opdrachtnemer