Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Inzet en samenwerking maakt veel mogelijk

Naarmate organisaties groter en complexer worden, is de inzet en samenwerking van medewerkers niet meer vanzelfsprekend. Er ontstaat behoefte aan meer grip en de groei aan regels en instrumenten gaat vaak ten koste van het contact met klanten en medewerkers. In de loop van de tijd kan een re-actieve cultuur zijn ontstaan door opgelopen frustraties in waardering/aandacht of niet reële verwachtingen. Medewerkers wachten liever af, dan dat ze zich (pro-actief) inzetten.
En dat terwijl ... resultaten meer worden beïnvloed door (gebrek aan) inzet en samenwerking, dan door (gebrek aan) instrumenten en middelen. Een goed functionerend team is essentieel voor de resultaten en draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers: Together Each Achieves More.

Het met volledige inzet en plezier (in flow) werken, wordt vooral bepaald door de professionaliteit van medewerkers, betrokkenheid bij doelstellingen (zingeving) en aansturing door managers. Deze professionaliteit omvat dan zowel vakkennis/ervaring, zelfbewustzijn als reële verwachtingen bij medewerkers.
Bij aansturing gaat het om de 4 V's: vrijheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en verbinding. Aan de basis ligt vrijheid in eigen uitvoering en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Vertrouwen in elkaars kwaliteiten geeft ruimte aan creativiteit en stimuleert tot betere prestaties. Dat schept een cultuur van verbinding, samen werken en resultaten bereiken.
Ontbreekt dit, dan zijn meer procedures noodzakelijk en gaat het tempo van ontwikkeling drastisch naar beneden. Zie schema.

Samenwerking en motivatie

Projectable verhoogt -samen met de opdrachtgever- de medewerkerinzet en creëert samenwerking door:

 • Aandacht voor en verbinding met medewerkers (persoonlijke en teamontwikkeling);
 • Heldere realiteitsduiding: bestaansrecht van de organisatie en noodzakeljjke afspraken;
 • Goed personeelsmanagement: heldere normen, steun, waardering en feedback;
 • Organisatieontwikkeling: groei naar een juiste mix van kennis/ervaring en betrokkenheid van medewerkers met elkaar en de organisatiedoelen (zingeving);
 • Duidelijke organisatie, taakverdeling en facilitering, zodat medewerkers zelfstandig aan de slag kunnen;
 • Empowerment: informatie/kennis delen, vrijheid/verantwoordelijkheid in eigen uitvoering (4 V's) en zelfsturende teams (kennen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten);
 • Stimulerend leiderschap: goed voorbeeld zijn;
 • Open sfeer en cultuur gericht op continue verbetering (ruimte t.b.v. echte feedback);
 • Heldere koppeling (zingeving) van het werk aan de maatschappij;
 • Gezamenlijke visie ontwikkeling (aanpak) en groeps'normen' voor samenwerking;
 • Vernieuwing door integratie van doel (zingeving), verbondenheid (hart), reflectie (hoofd) en doen(handen);
 • Overzicht en contact met de gehele keten: van toeleverancier, medewerker t/m klant;
 • Succes als katalysator.

We onderscheiden globaal vier niveaus van inzet en samenwerking:
1. Teruggetrokken: ieder leeft in zijn eigen werkelijkheid; er is geen verbinding;
2. Eigen belang: het eigen gelijk staat voorop en vooruitgang ontstaat alleen als we beiden voordeel hebben;
3. Gelijkwaardig: er is respect/interesse voor elkaar en we werken samen aan oplossingen;
4. Verbinding: er is betrokkenheid met elkaar en het grotere doel (dit doel inspireert ook).
De meeste grotere organisaties bevinden zich op niveau 2 of 3, maar zelfs niveau 1 komt voor.

We denken vaak dat we ons leven onder controle hebben, maar in feite worden we nog grotendeels beheerst door mentale en emotionele patronen (onze primitievere hersenen). Er is een evolutionaire stap nodig voorbij het stimulus-respons niveau, voorbij de persoonlijkheid. We kunnen veel meer bereiken als we met een open hart een hogere intelligentie toelaten dan ons overlevingsverstand.
De eerste stap is dat we ons bewust worden van ons re-actieve denken. Ons denken is meester in het (be)oordelen en ons hart in het verbinden. Leg relaties met je hart.
Onze sterk transformerende wereld vraagt om een open mind, open heart en open will. Daarvoor moeten organisaties hun medewerkers ruimte laten om klanten goed te bedienen.